Formulario de inscrición

                 Comprime a documentación a presentar nun so arquivo que non exceda 20 Mb [ver Bases] e ponlle o nome do teu proxecto
Cumplimenta o formulario
Clic en ENVIAR; ao finalizar, o sistema confirmarache o envío

  Registration form

                 Compress all documentation to be submitted in a single file not exceeding 20 Mb [see Rules] and give it the name of your project
Fill in the form
Click on SUBMIT; when completed, the system will confirm the shipment

  Formulario de inscripción

                 Comprime toda la documentación a presentar en un solo archivo que no exceda 20 Mb [ver Bases] y ponle el nombre de tu proyecto
Cumplimenta el formulario
Clic en ENVIAR; cuando se complete, el sistema confirmará el envío

  Formulário de inscrição

                 Comprima toda a documentação a ser apresentada num único ficheiro que non exceda os 20 Mb [ver Bases] e dê-lhe o nome do seu projecto
Preencher o formulario
Clique em ENVIAR; quando concluído, o sistema confirmará o envio
Powered by jqueryform.com